:: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7-13
:: หมวด2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย มาตรา 14-20
:: หมวด3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มาตรา 21-25
:: หมวด4 เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา 26
:: หมวด5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ มาตรา 27-34
:: หมวด6 คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 35-39
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 40-41
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 42-43


หน้าที่ผ่านมา