วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map

โครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ของ ภ.จว.พัทลุง
ซึ่ง มี สภ.ศรีนครินทร์ เป็น สภ.ต้นแบบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีสถานีตำรวจต้นแบบเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ
ให้กับสถานีตำรวจอื่นในสังกัด ภ.จว.พัทลุง
2.เพื่อลดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานทำให้การบริหารทรัพยากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่ดี
3.เพื่อติดตามการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวว่าสามารถรักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบไว้ได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                  ภ.จว.พัทลุง  จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถึงการดำเนินการตามโครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับ
สถานีตำรวจ   ให้ทุกหน่วยในสังกัดทราบ ถึงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง
หรือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ เพื่อใช้ในการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Download
 
พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม